Disable Preloader

Bijaya Karki

मेरो खुट्टा निदाको निदाएको निदायै गर्छ, रगतको कमीले यस्तो भएको हो? रगत बडाउन के-के गर्नुपर्छ? आइरन चक्की त्यसै खाँदा साइड इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन?
Wed 12 Feb, 2020 04:33 pm

Post Your Reply

REPLY
Ask FREE Question

Recent Reply

Related Question