Disable Preloader

Anonymous

मेरो एक कान ले 50% काम गर्दैन, डाक्टर अपरेसन गर्नु पर्छ भन्नुहुन्छ, काठमाण्डौ मा कानको अपरेसनको लागि कुन डाक्टर तथा अस्पताल राम्रो छ, कृपया सल्लाह, सुझाव को अपेक्षा गर्दछु l
Mon 21 Oct, 2019 05:00 pm

Post Your Reply

REPLY