Disable Preloader

Prabal Shrestha

मेरो दात किरा ले खाएको छ र जरा सम्म प्वाल परेको छ, दात मा RCT गर्दा ठीक होला कि दात फल्दा ठीक होला ? अनि RCT गरे पछी in future same दात दुख्छ कि दुख्दैन ?
Fri 01 Nov, 2019 03:59 pm

Post Your Reply

REPLY
Ask FREE Question

Recent Reply

Relative Question